PRZEDSZKOLE   MIEJSKIE

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

w  SEJNACH

 

 

Dzień Babci i Dziadziusia!


Serdecznie zapraszamy na uroczyste spotkania

z Babcią i Dziadziusiem w przedszkolu.


W czwartek 19 .01.2017r. o godzinie  10.00

na gości czekają dzici  z III grupy 5-latków

oraz  dzieci z grupy IV 6-5 latków


W piątek 20.01.2017r. o godzinie 10.00

gości oczekują  dzieci z grupy I -4-3 latków i II 5-4 latków

o godzinie 13.00 gości zapraszają dzieci z grupy V -dzieci 6-letnich.

 

Do zobaczenia

 

UWAGA RODZICE !

ZMIANY W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE !!!

 

Od 1 lutego  rodzice dokonują rozdzielczych opłat

za żywienie i świadczenia przedszkola

bezpośrednio na niżej podane konto:

B.S. Rutka Tartak

75 9367 0007 0010 0018 4869 0001.

Informacji dotyczącej wysokości opłat każdorazowo udziela intendentka przedszkola

Pani Izabela Jurkiewicz.

Przypominamy o nieprzekraczalnym terminie dokonywania

opłat do 15-go każdego miesiąca.


Drodzy Rodzice!

Co roku przeprowadzimy ewaluację wewnętrzną w celu

zgromadzenia i analizy informacji na temat

wartości działań podejmowanych przez przedszkole.

Wyniki badań ewaluacyjnych wykorzystujemy w procesie

organizacji wysokiej

jakości kształcenia, wychowania i opieki oraz jego efektów.

W bieżącym roku dokonamy analizy

poziomu spełniania przez nasze przedszkole

wymagania nr 3.

Dlatego prosimy o udział Państwa w procesie ewaluacyjnym, który jest anonimowy.

Dziękujemy.


Wymagania wobec przedszkoli określa

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI


1. PRZEDSZKOLE REALIZUJE  KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI

 

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, a w razie

potrzeb modyfikowana, i realizowana we współpracy z rodzicami.


2. PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są

podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym

i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane,

monitorowane i doskonalone.

Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu

i realizowaniu tych procesów.

Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci

i grupy przedszkolnej.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania

rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów.

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi dzieci.


3. DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej i wykorzystują je w zabawie

i w sytuacjach zadaniowych.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków

I sposobów realizacji

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,

formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania  osiągnięć dzieci

Przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności

Modyfikowane programy wychowania  przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania

i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

 

4. DZIECI SĄ AKTYWNE

 

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci

do podejmowania różnorodnych aktywności.

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone

w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.

Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności

lokalnej.

 

5. KSZTAŁTOWANE SĄ  POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

 

Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między

wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające

na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych

zachowań.

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności

dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.

Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są

monitorowane oraz, w razie potrzeb, modyfikowane.

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność przedszkola.


Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się

podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym

mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie

właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie

potrzeb, modyfikuje.

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu

i relacjach społecznych.

 

6. PRZEDSZKOLE WSPOMAGA  ROZWÓJ DZIECI, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH  INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

 

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne

i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego

dziecka.

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są

wykorzystywane w działaniach edukacyjnych.

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz

zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych

potrzeb każdego dziecka.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu

odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

7. NAUCZYCIELE  WSPÓŁPRACUJĄ   W PLANOWANIU I REALIZOWANIU PROCESÓW  EDUKACYJNYCH

 

Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg

procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji

i analizują efekty swojej pracy.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji

i doskonaleniu własnej pracy.

 

8. PROMOWANA JEST   WARTOŚĆ WYCHOWANIA    PRZEDSZKOLNEGO

 

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie

zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych

działaniach.

Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości

i skuteczności podejmowanych działań.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość

wychowania przedszkolnego.

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku

lokalnym.


9. RODZICE SĄ PARTNERAMI   PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na

temat swojej pracy.

W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju

ich dzieci.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą

w podejmowanych działaniach.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz

rozwoju dzieci i przedszkola.

 

10. WYKORZYSTYWANE SĄ   ZASOBY PRZEDSZKOLA

I ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ WZAJEMNEGO  ROZWOJU

 

W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy

na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Przedszkole w sposób systematyczny i celowy,

z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje

z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku

lokalnym.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa

na ich wzajemny rozwój.

Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami

działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na

rozwój dzieci.


11. PRZEDSZKOLE  W PLANOWANIU PRACY  UWZGLĘDNIA WNIOSKI

Z ANALIZY BADAŃ ZEWNĘTRZNYCH  I WEWNĘTRZNYCH

 

W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i

wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci służące podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych.

Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i

wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań

zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań,

w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb

– modyfikowane.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb

przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły

wychowanie przedszkolne.

 

12. ZARZĄDZANIE  PRZEDSZKOLEM SŁUŻY  JEGO ROZWOJOWI

 

Zarządzanie przedszkolem zapewnia odpowiednie warunki

do rozwoju dzieci.

W procesie zarządzania, na podstawie wniosków wynikających z nadzoru

Pedagogicznego podejmuje się działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi przedszkola.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli

i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie

podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.

Dyrektor przedszkola podejmuje skuteczne działania

zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne

odpowiednie do jego potrzeb.

Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej

wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych

 

 

Joomla 1.5 themes, hosting company.